עקבו אחרינו

מבקר העיריה והממונה על פניות הציבור

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור:  אייל לוי
eyal@qbialik.org.il

מבקר העירייה פועל מכח פקודת העיריות המגדירה את תפקידיו ואת דרכי עבודתו: לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

הביקורת יכול שתעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.

המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני, ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים שתדרוש הוועדה לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

דוח המבקר מוגש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת אחת לשנה, לא יאוחר מ- 1 באפריל שלאחר השנה שלגביה נעשתה הביקורת. תוך שלושה חודשים מיום קבלת דוח המבקר, מגיש ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדוח. הוועדה לענייני ביקורת דנה בדוח ובהערות ראש העירייה עליו, ומגישה לאישור מועצת העירייה את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה.

תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה, מקיימת מועצת העירייה ישיבה שלא מן המניין לדיון בהצעות ובסיכומי הוועדה ומחליטה בדבר אישור הסיכומים וההצעות.

כל דוחות הביקורת מרוכזים באתר העירייה.

פרטי התקשרות:
כתובת: שד' ירושלים 16, קריית ביאליק
טלפון: 04-8780808
פקס: 04-8781705
דוא"ל: eyal@qbialik.org.il
שעות קבלה: בתיאום מראש 

 

דו"ח המבקר 2007

דו"ח המבקר 2008

דו"ח המבקר 2009

דו"ח המבקר 2010

דו"ח המבקר 2011

דו"ח המבקר 2012

דו"ח המבקר 2013

דו"ח המבקר 2014

דו"ח המבקר 2015

דו"ח המבקר 2016 (יפורסם בנובמבר 2017)